Manevringumo koeficientas

Manevringumo koeficientas šiek tiek mažiau žinomas ir naudojamas mokumo rodiklių grupės koeficientas. Jis palygina du dydžius: trumpalaikį turtą ir nuosavą kapitalą. Kadangi trumpalaikis turtas dalinamas iš nuosavo kapitalo, tai rodiklio reikšmė parodo  kiek 1-nam įmonės nuosavo kapitalo eurui tenka trumpalaikio turto. Rodiklis svarbus analizuojant įmonės mokumą, ypač trumpalaikį. Kaip taisyklė trumpalaikis turtas įsigyjamas apmokant iš karto arba su nedideliu atidėjimu. Todėl labai svarbu ar įmonė laiku sugebės už jį apmokėti. Rodiklio reikšmė rodo, kokia dalimi įmonė gali padengti šiuos įsipareigojimus savomis lėšomis.
 
Skaityti daugiau ...

Įsiskolinimo koeficientas

Populiarus mokumo grupės rodiklis yra įsiskolinimo koeficientas (debt ratio), pažodžiui verčiant iš anglų kalbos vadinamas skolos rodikliu. Šis rodiklis skaičiuojamas palyginant įmonės skolas (įsipareigojimus) su įmonės turtu, taigi šį rodiklį galime taip pat vadinti ir struktūros rodikliu, kuris palygina sumas esančias skirtingose balanso pusėse. Visos įmonės skolos padalinamos iš viso įmonės turimo turto, tokiu būdu gaunamas skaičius, kurio reikšmė sako kiek 1-nam įmonės disponuojamo turto eurui tenka skolų. Taigi atskleidžiama proporcija tarp skolų ir turto. Vertinant reikšmę procentais, mes sužinosime kokia dalis turto yra finansuota iš skolintų lėšų. Šis koeficientas naudojamas analizuojant įmonės kapitalo struktūrą, vertinant įmonės veiklos finansinę riziką, kuri yra susijusi su skolintų lėšų naudojimu. Akivaizdu, kad kuo rodiklio reikšmė didesnė, tuo labiau nerimauja įmonės kreditoriai, kuo ji žemesnė tuo jie ramesni, nes jų paskolintam litui apdrausti tenka didesnės turto sumos.
 
Skaityti daugiau ...

Skolos - nuosavybės rodiklis

Skolos - nuosavybės rodiklis (debt-to-equity ratio), kitur gali būti vadinamas finansinės priklausomybės koeficientu, atskleidžia įmonės kapitalo struktūrą. Tai įvyksta lyginant įmonės skolas su įmonės nuosavu kapitalu. Jeigu prisiminsime, kad nuosavas kapitalas plius visos įmonės skolos (įsipareigojimai) yra balansinis dydis, kuris parodo viso nuosavo kapitalo ir skolintų lėšų dydį, tai lengvai suprasime, jog santykis tarp skolų ir nuosavų lėšų (nuosavas kapitalas) atskleidžia įmonės kapitalo struktūrą. Šis mokumo rodiklis artimas bendrajam mokumo koeficientui (pastovaus mokumo koeficientui), vienintelis skirtumas, kad jis yra atvirkščias, t.y. skaitiklis ir vardiklis susikeičia savo vietomis.

Skaityti daugiau ...

Bendrasis mokumo koeficientas

Bendrasis mokumas arba bendrojo mokumo rodiklis (equity to debt ratio), kitur gali būti vadinamas pastovaus mokumu koeficientu, vertine išraiška paskaičiuoja kiek 1-nam įmonės įsiskolinimo eurui tenka nuosavo kapitalo. Jis parodo įmonės mokumą arba įmonės galimybes įvykdyti savo įsipareigojimus, atėjus jų mokėjimo laikui. Rodiklis ypač svarbus investitoriams, kadangi su skolomis palygina ne visą įmonės turtą, bet nuosavą kapitalą.  Šio rodiklio dydžiui viršijus vienetą žinome, kad įmonės nuosavos lėšos viršija skolintas, kas nėra blogai.
 
Skaityti daugiau ...

Finansinių rodiklių žodynas

   • Investiciniai rodikliai
 
 
   • Likvidumo rodikliai
 
 
   • Mokumo rodikliai
 
   • Pelningumo rodikliai
 
Skaityti daugiau ...

Pelnas tenkantis ilgalaikei skolai (ROD)

ROD (return on debt) koeficientas arba grynojo pelno tenkančio ilgalaikei įmonės skolai koeficientas nėra dažnai naudojamas. Rodiklis palygina įmonės grynąjį pelną su jos ilgalaikėmis skolomis (skolos kurių grąžinimo terminas ilgesnis nei metai). Duomenis paskaičiuoti rodikliui randami pelno (nuostolių) ir balansinėse ataskaitose. Rodiklis nėra labai populiarus, kadangi palygindamas santykinai skirtingus įmonės veiklos elementus leidžia daryti tik labai bendras išvadas, kaip pavyzdžiui teiginys, jog neigiama rodiklio reikšmė gali rodyti galimas įmonės mokumo problemas.
 
Skaityti daugiau ...

Pastovaus kapitalo pelningumo rodiklis (ROCE)

Pastovaus kapitalo pelningumo rodiklis (ROCE, Return On Capital Employed) yra populiarus ir dažnai naudojamas dydis. Matyt todėl ir jo paskaičiavimas nėra vienodai suprantamas. Vienas iš galimų ROCE paskaičiavimo variantų yra šis - įmonės veiklos pelnas yra dalinamas iš pastovaus kapitalo (capital employed). Rodiklis parodo koks pastovių į pagrindinę įmonės veiklą investuotų lėšų atsipirkimas, todėl dažnai naudojamas finansinėse ataskaitose skirtuose investitoriams, bei įmonės savininkams. Tiesa kartais vietoje EBIT pelno dydžio gali būti imamas ir grynasis pelnas arba pelno iki apmokestinimo (EBT) dydis. Šiame paskaičiavimo variante pastovus kapitalas apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp įmonės turto (total assets) ir trumpalaikių skolų (current liabilities, short term debt), tai vienas iš dažnesnių jo paskaičiavimo atvejų. Galima pastebėti, kad toks paskaičiavimo metodas gali duoti tą patį rezultatą kaip ir investicijų pelningumo rodiklis, kuomet pastarasis skaičiuojamas kaip santykis tarp grynojo pelno ir nuosavo kapitalo ir ilgalaikių skolintų lėšų sumos.
 
Skaityti daugiau ...

Investicijų pelningumo rodiklis (ROI)

Investicijų pelningumo rodiklis (ROI, Return On Investment) parodo, kiek efektyvios yra investicijos. Kadangi investicijų sąvoka yra labai plati ir įvairiai interpretuojama, tai ir kaip skaičiuoti šį rodiklį yra daug variantų. Pasirinkimas reikiamo varianto priklauso nuo investicijų pobūdžio ir investavimo objekto. Čia bus apžvelgtas vienas iš lengviau suprantamų, o taip pat šiam tikslui dažnai naudojamų, rodiklio paskaičiavimo būdas. Jo formulė gan paprasta -  grynasis pelnas (net income) yra dalinamas iš nuosavo kapitalo (equity) ir ilgalaikių skolų (long term debt) sumos. Duomenis šiam rodikliui paskaičiuoti rasite pelno (nuostolių) ir balansinėje ataskaitose. Šiuo atveju investicijų objektas yra įmonė, o po investicijomis suprantama ir nuosavos įmonės lėšos (priklausančios savininkams), ir skolintos ilgalaikės lėšos (priklausančios kreditoriams). Kadangi investavimas, kaip taisyklė, yra ilgalaikis procesas, tai skaičiuojant rodiklį imamos būtent ilgalaikės skolos. Akivaizdu, kad šis rodiklis svarbus tiek įmonės savininkams, tiek įmonės kreditoriams, kuriais kaip taisyklė šiuo atveju dažniausiai yra finansinės institucijos.
 
Skaityti daugiau ...

Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE)

Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE, Return On Equity) yra populiarus ir kartu lengvai suprantamas, bei paskaičiuojamas rodiklis, kuris parodo kiek efektyviai panaudojamas nuosavas įmonės kapitalas (įmonės savininkų investuoti pinigai ir turtas), t.y. kiek kiekvienam įmonės nuosavo kapitalo eurui tenka grynojo pelno. Norint jį suskaičiuoti reikia grynąjį pelną padalinti iš nuosavo kapitalo, šiuos dydžius rasite įmonės pelno (nuostolių) ir balansinėje ataskaitose. Kaip ir RAO, taip ROE rodiklis yra svarbus akcininkams, kadangi jo reikšmė parodo investuotų pinigų grąžą. Potencialius investitorius jis taip pat domina, kadangi jiems tapus akcininkams šis rodiklis rodys ir jų investuotų pinigų grąžą. Priklausomai nuo šalies ekonominės ir finansinės būklės laikoma, kad 10% ir didesnis nuosavo kapitalo pelningumas nėra blogas, o 15% geras. Tačiau vertinant šias reikšmes reikia atsižvelgti kokioje šakoje veikia įmonė, kokia šalies paskolų ir indėlių rinkos būklė. Krizės metu 5% nuosavo kapitalo pelningumo dydis gali būti laikomas geru.
 
Skaityti daugiau ...

Veiklos pelnas tenkantis turtui (ROTA)

Veiklos pelno tenkančio turtui (ROTA, return on total assets) koeficientas skaičiuojamas palyginant veiklos pelną (arba dar EBIT pelną) su įmonės turtu. Šiuo požiūriu jis labai artimas ROA (turto pelningumo) rodikliui, kadangi ir šiuo atveju norima įvertinti kiek naudingai panaudojamas įmonės turtas. Esminis skirtumas tarp jų, tai kad ROTA rodiklio reikšmė parodo kiek įmonės veiklos pelno (bet ne grynojo pelno) tenka vienam turto eurui. Tokiu būdu dėmesys nukreipiamas į įmonės pagrindinės veiklos rezultatą, kuris dar nėra įtakotas įmonės finansavimo sąnaudomis ir pelno mokesčio dydžiu. Šis rodiklis labiau atitinka investitorių poreikį ir jų yra dažniau naudojamas.
 
Skaityti daugiau ...
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą